§1 Formål
Uglan Supporterklubb er en uavhengig supporterklubb som har som hovedmål å støtte Kristiansund Ballklubb visuelt og verbalt
under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for KBK utenom kamp

 

 §2 Medlemskap

Uglan Supporterklubb består av de personer som til enhver tid er medlemmer i organisasjonen. I utgangspunktet kan alle
som ønsker det bli medlemmer.

  Medlemskontingenten fastsettes av styret.
Årsak: Fornyelse av medlemskap starter allerede før årsmøtet holdes. Kontrollkomiteen skal være til stede på møter med fastsettelse av
kontingent. Styret har fullmakt til å nekte medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme
(se §7 vedrørende eksklusjon)

  Kontigenten for hvert år betales innen utgangen av året. Medlemmer beholder likevel sine medlemsrettigheter de
de betaler årskontingenten innen 14 dager før årsmøte avholdes.

  Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år

  Utmelding av Uglan må gis skriftlig til styret. Når utmelding er mottatt regnes medlemskapet som umiddelbart avsluttet.
Det gis ikke refusjon ved utmeldelse.
Overføring av sesongkort til andre er tillatt og må gis skriftlig til styret. Dersom personen som overtar sesongkortet ikke er innenfor
samme kategori som opprinnelig eier, skal mellomlegg betales/refunderes før skifte blir godkjent.

 

§3 Besluttende organ
Uglan sitt besluttende organ er årsmøtet, ekstraordinært årsmøte og styret.

 

§4 Tvister om vedtektene
Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene,
skal saken utsettes til neste årsmøte. I svært viktige saker kan avgjørelser tas av styret. Medlemmer binder seg til ikke
å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøtet,
eventuelt styret. 

 

§5 Endring av vedtektene
  Vedtektene kan endres av årsmøtet ved minst 2/3 flertall.
Forslag til endring må legges fram skriftlig.
Vedtatte endringer trer i kraft idet årsmøtet heves.
Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft. 

 

§6 Rasisme, nazisme og vold
Uglan tar avstand fra enhver form for fordommer og diskriminering av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn, legning
eller funksjonshemming, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap
i rasistiske eller nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i Uglan.
Kontrollkomiteen skal varsles og/eller være med å løse problemet. 

 

§7 Eksklusjon 
Medlemmer som bryter Uglan sine vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade KBK og/eller Uglan sitt omdømme,
kan ekskluderes av sty
ret. Medlemmene skal enten ekskluderes direkte, eller gis skriftlig advarsler avhengig av
forseelsens alvorlighetsgrad.

 

§8 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man ha gyldig medlemskap og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det kreves også at man for øvrig
har sitt forhold til Uglan i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, sant forhåndsstemme på årsmøtet.

  For å være valgbar må man ha vært medlem i minimum 1 sesong, samt oppfylle §2

 

§9  Rettigheter og plikter
Uglan sine medlemmer

 • Har rett til informasjon om Uglans drift, organisasjon etc.
 •   Har innsynsrett i Uglan sine årsregnskaper
 •   Har rett til å delta i alle sammenkomster som Uglan arrangerer - medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer
 •   Skal følge Uglan sine vedtekter og de bestemmelser som tas av Uglan sitt besluttende organ
 •   Skal betale de avgifter som vedtas av Uglan sitt besluttende organ

   

§10 Styrets organisering
  Til å lede Uglan sin virksomhet velger årsmøtet et styre bestående av 10 personer, samt 4 vara. Blant disse velger
årsmøtet leder, nestleder, sekretær, kasserer og 6 styremedlemmer. Valgperioden er på 2 år for styremedlemmer og
1 år for varamedlemmer. For å sørge for kontinuitet i styret er vekselsvis 5 personer i styret på valg hvert årsmøte. Leder
og nestleder er ikke på valg samme år. 

  Styret har ansvaret for økonomi og daglig drift av Uglan, og vedtar prokura og signatur. Minst 2 personer i styret skal til enhver
tid ha tilgang til Uglan sine bankkontoer, herunder leder og kasserer, for å sikre oversikt ved alle møter. 

  Styret møtes etter innkalling av den de selv utpeker. Styret kan også innkalles etter krav fra minst 2 av medlemmene.
Vedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere fra styret. Ved eventuelt stemmelikhet,
har leder dobbeltstemme. 

  Om et medlem av styret skulle trekke seg i løpet av valgperioden har styret i samarbeid med valgkomiteen fullmakt til å finne en
etterfølger fram til neste årsmøte. Ved at leder trekker seg, skal nestleder rykke opp som leder. Hvis flertallet av styrets medlemmer
trekker seg, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte såfremt det ikke er hensiktsmessig at resterende styremedlemmer,
50% eller mer, konstituerer seg selv. (Eks. ved kort tid igjen av sesongen). Skriftlig melding om avgjørelse sendes da ut til medlemmene.
Dersom 1/5 av medlemmene krever det, skal det likevel innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

  Styremedlem som trekker seg og har fått utstedt sesongkort av Uglan, skal enten kjøpe ut sesongkortet eller levere det tilbake. 

  Styret har fullmakt til å rekruttere personer som ansvarlige for ansvarsområder uten at disse må være en del av styret. 

 

§11 Styrets plikter
Styret har det formelle juridiske ansvar for Uglan sin virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler det inngår på
organisasjonens vegne. Styret plikter også å innkalle til
medlemsmøter for behandling av spesielt viktige saker, planlegging
og informasjon om styrets arbeide. Dette skal skje minst 2 ganger pr år, en gang hvert halvår.

  Det er Uglan som organisasjon som er økonomisk ansvarlig for driften. Økonomisk mislighold vil bli straffeforfulgt.

 

§12 Ordinært årsmøte
Årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Årsmøte kan utsettes ved uforutsette situasjoner.
Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted.

  Følgende punkter skal behandles på årsmøte

 •   Valg av ordstyrer
 •   Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
 •   Årsberetning for styret og kontrollkomiteen
 •   Gjennomgang av regnskap
 • Innkomne forslag
 •   Budsjett
 •   Valg av styre
 •   Valg av valgkomite med 4 medlemmer
 •   Valg av kontrollkomite


Valg foregår primært ved akklamasjon , men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om dette.
Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. 
Du skal legitimere deg ved ankomst. 

  Valgkomiteen skal sende listen av kandidater til styret senest 7 dager før årsmøteinnkallingen blir sendt ut.
Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før møtet finner sted.

 

§13 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 1/5
av medlemmene krever det. Slik innkalling må skje min 3 uker i forveien. 

 

§14 Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal sørge for at Uglan driftes på en forsvarlig måte i henhold til Uglan sine vedtekter og retningslinjer
vedtatt på årsmøtet. Styret skal jevnlig orientere kontrollkomiteen om sitt arbeid. Kontrollkomiteen har rett til å
innkalle styret til felles møte. Kontrollkomiteen avgir rapport til årsmøtet i Uglan.

  Kontrollkomiteens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle beretninger og referater som sendes styrets medlemmer og revisor,
og for øvrig all den informasjon og dokumentasjon kontrollkomiteen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte.

  Kontrollkomiteen deltar på det første (konstituerende) styremøtet etter årsmøtet og ellers på styremøter ved behov.
Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett på styremøter, men ikke stemmerett

  Vekselsvis 1 og 2 personer i kontrollkomiteen er på valg hvert årsmøte. Dette for å unngå at hele kontrollkomiteen byttes ut
samtidig.
Kontrollkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen.

Kontrollkomiteen konstituerer seg selv.
Kontrollkomiteens leder skal ha innsyn på bankkontoer som tilhører Uglan.

§15 Oppløsning av Uglan
Uglan kan oppløses etter årsmøtevedtak med minst 2/3 flertall på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller alle
Uglan sine verdier KBK.

 

§16 Talsperson
Leder er Uglan sin talsperson og er ansvarlig for Uglan sine offisielle uttalelser til media og KBK. Uglan sin talsperson kan overlate
dette til andre medlemmer i styret der vedkommende finner dette hensiktsmessig. Medlemmer kan ikke uttale seg på vegne av
Uglan uten at dette er avklart med Uglan sin talsperson.

 

§17 Kompensasjon
Uglan drives frivillig, og er da ulønnet arbeid. Styret står likevel fritt til å kompensere hvor dette er hensiktsmessig.

  Refusjon av faktiske utgifter gis ved framlagt kvittering, og om utgiftene er nødvendig. Slike utgifter skal komme frem av
budsjett og regnskap.

  Æresmedlemmer får 10 års fritt medlemskap i Uglan Supporterklubb. For at valget skal være gyldig skal det være
minst 2/3 flertall.

  Styremedlemmer og oppsanger får sesongkort dekt av Uglan, forutsatt at medlemskontingent er betalt

 

 

§18 Supporterkoordinatorer
Styret foreslår 2 personer som de mener er egnet for oppgavene til KBK (SK). KBK avgjør deretter om hvem som får
disse oppgavene.

  Alle medlemmer må forholde seg til instrukser fra koordinatorene

  Koordinatorene kan varsle vaktene om at overstadig berusede medlemmer bør nektes adgang på borte- og hjemmekamp.

  Alle medlemmer skal respektere koordinatorens avgjørelse. Konsekvens av å ikke følge koordinatorens avgjørelse kan
føre til eksklusjon til borte/hjemmekamper. Dette avhenger av alvorlighetsgraden.

 

§19 Uglan Supportershop

  Hovedansvarlig for Uglan Supportershop skal være et styremedlem. Den ansvarlige skal stå for rekruttering og opplæring av frivillige,
skrive vaktlister, bestille varer, vareplassering, prissetting og legge inn priser på kasse, og drifte sosiale medier tilhørende supportershoppen.
Det bør til enhver tid være 2 personer på jobb. Minimum 1 av de frivillige på jobb skal være medlem av Uglan Supporterklubb.

 

 

Sist oppdatert 13.03.2021

 

Ikke medlem? Klikk her